kredyt na budowę domu Wrocław

Kredyt na budowę domu

Spełnij marzenia o własnym domu już dziś!

Ten rodzaj kredytu jest przeznaczony dla osób chcących wybudować własną nieruchomość.
Kredyt na budowę domu różni się od zwykłego kredytu na zakup nieruchomości. Do głównych cech należy tzw. cześć budowlana. Może ona trwać nawet 3 lata. Jest to czas w którym inwestor - czyli Ty otrzymuje pieniądze i realizuje kolejne etapy budowy.

 

PRZEZNACZENIE KREDYTU

 • koszt uzbrojenia działki, koszt robót i materiałów budowlanych,

 • koszty przygotowania inwestycji (koszty badań geologicznych, koszty opracowania dokumentacji technicznej, koszty przygotowania terenu pod budowę) oraz opłaty związane z ubezpieczeniem budowy,

 • koszt pośrednika nieruchomości,

 • koszty związane z przeprowadzeniem transakcji, w tym m.in.: koszty podatkowe, notarialne i sądowe (faktycznie poniesione albo zgodne z oświadczeniem klienta),

 • koszt robót wykończeniowych,

 • pierwsza opłata wniesiona z tytułu użytkowania wieczystego gruntu,

 • koszt wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

 • rozbudowę nieruchomości

 • remont nieruchomości


W przypadku udzielenia kredytu na budowę na posiadanej już przez klienta działce budowlanej jako koszt inwestycji przyjmuje się, wpisaną przez klienta we wniosku, wartość rynkową działki, na której jest realizowana inwestycja. Ostateczną wartość działki ustala się w oparciu o oszacowanie rzeczoznawcy majątkowego. Wartość działki może również stanowić wkład własny klienta.

Bank kredytuje inwestycję, jeżeli środki pochodzące z kredytu albo kredyt wraz z udziałem własnym umożliwiają zakończenie inwestycji albo doprowadzenie jej do stanu pozwalającego na zasiedlenie albo użytkowanie nieruchomości. Zakończenie inwestycji albo doprowadzenie jej do stanu pozwalającego na zasiedlenie albo użytkowanie nieruchomości powinno nastąpić nie później niż w terminie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy kredytu. Z chwilą, gdy Bank uzyskał stosowne wyjaśnienia w zakresie braku możliwości zakończenia inwestycji i nie było/ma innych przeciwwskazań do wydłużenia powyższego terminu, dopuszcza się jego wydłużenie.

Wysokość kredytu

Do 100% kosztu budowy

Wypłata kredytu

Jednorazowa lub w transzach

Okres spłaty

Nawet na 35 lat

Przydatne dokumenty

Formularze kosztorysów budowy

Kosztorys budowy Millennium

Kosztorys budowy Doradca Wrocław

Kosztorys budowy PKO BP

Lista potrzebnych dokumentów

 1. Umowa zawarta z firmą budowlaną na realizację inwestycji wraz z harmonogramem prac, jeśli budowa jest prowadzona przez Generalnego wykonawcę

 2. Kosztorys sporządzony przez Wnioskodawcę lub Rzeczoznawcę wraz z harmonogramem (formularz Banku)

 3. Ostateczne pozwolenie na budowę/ rozbudowę (jeśli dotyczy) lub Zgłoszenie robót budowlanych złożone w urzędzie

 4. Dziennik Budowy

 5. Zatwierdzony projekt budowlany (strony zawierające opis techniczny m.in.: zestawienie powierzchni, rzutów i elewacji)

 6. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projekt zagospodarowania działki budowlanej, na której prowadzona jest przedmiotowa inwestycja z potwierdzeniem Urzędu , że stanowi załącznik do pozwolenia na budowę

 7. Wypis i wyrys z rejestru gruntów i budynków

 8. Aktualny odpis Księgi Wieczystej

Źródła dochodów

Akceptowalne

 • Umowa o pracę

 • Umowa o pracę na zastępstwo

 • Kontrakt menedżerski

 • Mianowanie

 • Umowa zlecenie

 • Umowa o dzieło Najem Dzierżawa Emerytura

 • Renta Zasiłek przedemerytalny

 • Działalność gospodarcza

 • Dywidendy

 • Stypendium

 • Gospodarstwo rolne

 • Działy specjalnej produkcji rolnej

 • Wykonywanie zawodu marynarza

 • Dochód z tytułu świadczenia posługi duszpasterskiej

Masz pytanie?

Nieakceptowalne

 • Zasiłek dla bezrobotnych

 • Zasiłek opiekuńczy, wychowawczy, rehabilitacyjny, chorobowy

 • Renta za okres krótszy niż okres kredytowania

 • Zyski ze sprzedaży akcji

 • Umowa na okres próbny

 • Umowa na czas wykonywania pracy

 • Dochód z roli w przypadku gruntów w dzierżawie

 • Dochód z działalności prowadzonej za granicą

 • Świadczenia wychowawczego 500+

 • Zatrudnienia gdy wnioskodawca znajduje się w okresie wypowiedzenia lub na urlopie wychowawczym

 • Dochodów ze spółki, w której wnioskodawca występuje jako komandytariusz

 • Dochodów przyszłych

 • Innych świadczeń, które nie mają stałego charakteru

Umów się online na spotkanie

Spotkać możemy się osobiście lub online. Wybór należy do Ciebie