top of page

Mieszkanie bez wkładu własnego

Zaktualizowano: 12 sty

O programie

„Mieszkanie bez wkładu własnego” jest elementem programu społeczno gospodarczego „Polski Ład” i jednym z instrumentów wspierających rodziny w poprawie warunków mieszkaniowych.

Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy (RKM) będą udzielane do 31 grudnia 2030 r. Rolą BGK w programie jest udzielanie gwarancji wkładu własnego oraz realizowanie wypłat z tytułu spłaty rodzinnej.

Całą obsługę kredytobiorców będą prowadziły banki, które podpiszą umowę o współpracy z BGK.

Jeżeli chcesz kupić mieszkanie bez wkładu własnego we Wrocławiu lub okolicy, ewentualnie kupić dom bez wkładu własnego we Wrocławiu to Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy będzie rozwiązaniem dla Ciebie.Do kogo jest skierowany program?


Program kierowany jest do osób, które posiadają zarobki umożliwiające spłatę kredytu na mieszkanie, ale jednocześnie nie mają środków na wymagany wkład własny. Likwidujemy w ten sposób barierę braku środków na wkład własny wymagany dla uzyskania kredytu hipotecznego na zakup lub budowę mieszkania zaspokajającego potrzebę mieszkaniową.

Gwarantowany kredyt mieszkaniowy nie jest instrumentem kierowanym do gospodarstw domowych o niskich dochodach. Możesz uzyskać kredyt o 100% wartości mieszkania, jeśli masz zdolność do obsługi tego zobowiązania.Gwarancja wkładu własnego jest zabezpieczeniem spłaty kredytu mieszkaniowego udzielanego zgodnie z warunkami Ustawy o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym. Gwarancja może objąć część kapitałową kredytu odpowiadającą wkładowi własnemu, który powinien być wniesiony przez kredytobiorcę (nie więcej niż 100 tys. zł).


Kto może skorzystać z Rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego ?


 • Single, małżeństwa lub pary (pod warunkiem, że wychowują co najmniej jedno wspólne dziecko)

 • Osoby, które nie posiadają innej nieruchomości mieszkalnej. Wyjątkiem są rodziny z dwójką lub większą liczbą dzieci, wtedy mogą posiadać łącznie jedną nieruchomość, nie większą niż:

  • 50 m kw., gdy dzieci jest dwoje,

  • 75 m kw., gdy jest troje dzieci,

  • 90 m kw., gdy jest czworo dzieci,

  • brak limitu metrażu dla rodzin posiadających pięcioro lub więcej dzieci.


Rodzinny kredyt mieszkaniowy może zostać udzielony:


 • bez wkładu własnego kredytobiorcy albo

 • z wkładem własnym kredytobiorcy nie wyższym niż 200 tys. zł oraz nieprzekraczającym:

 • 20 proc. całkowitej kwoty wydatków, w celu pokrycia których jest udzielany (dla kredytów o zmiennej stopie procentowej)

 • 30 proc. całkowitej kwoty wydatków, w celu pokrycia których jest udzielany (dla kredytów o stałej stopie procentowej albo okresowo stałej stopie procentowej, dla którego stopa procentowa ma stały poziom przez co najmniej 5 lat)

 • bez ograniczeń dot. wysokości wkładu własnego w przypadku, gdy wkładem własnym kredytobiorcy jest wyłącznie: 

 • nieruchomość gruntowa niezabudowana domem jednorodzinnym, budynkiem w obrębie, którego znajduje się lokal mieszkalny oraz na której znajdują się obiekty budowlane związane z budową takiego domu/budynku lub,

 • łączna kwota środków pieniężnych i wypłaconej Premii Mieszkaniowej,


Parametry gwarancji:


 • Zakres gwarancji - nie mniej niż 10 proc. i nie więcej niż 20 proc. wydatków, na pokrycie których udzielany jest kredyt

 • Maksymalna kwota gwarancji - 100 tys. zł

 • Okres spłaty kredytu - min. 15 lat

 • Waluta kredytu - PLN

 • Zabezpieczenie gwarancji - brak

 • Prowizja (jednorazowa) - 1 proc. kwoty gwarancji (maksymalnie 1 tys. zł)

Gwarancja jest udzielana za pośrednictwem banków kredytujących, które podpisały umowy z BGK. Oznacza to, że zabezpieczenie kredytu gwarancją odbywa się wraz z podpisaniem umowy kredytu mieszkaniowego.


Korzyści z gwarancji:

 • wygoda i oszczędność czasu - wszystkie formalności związane z udzieleniem gwarancji i spłatą rodzinną realizowane w jednym miejscu tj. w banku kredytującym

 • dostęp do kredytu z opcją spłaty rodzinnej zmniejszającej zadłużenie kapitałowe


Jakie warunki należy spełnić, żeby dostać kredyt gwarantowany?

 1. Kredyt z gwarancją może zostać udzielony kredytobiorcy, który prowadzi gospodarstwo domowe: - na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo - poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiada obywatelstwo polskie albo prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z osobą posiadającą polskie obywatelstwo, a gwarantowany kredyt mieszkaniowy jest mu udzielany wspólnie z tą osobą (art. 3 ust. 1 ustawy),

 2. Osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy nie mogą posiadać prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego oraz w okresie pięciu lat poprzedzających złożenie wniosku o udzielenie tego kredytu nie dokonały zbycia takiego prawa w drodze darowizny na rzecz osoby zaliczanej do I albo II grupy podatkowej; nie może im przysługiwać spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego (art. 5 ust. 1 i 2 ustawy). Wyjątkiem są rodziny z dwójką lub większą liczbą dzieci. W takim przypadku mogą łącznie posiadać jedno inne mieszkanie nie większe niż: - 50 metrów kwadratowych gdy w gospodarstwie jest dwoje dzieci - 75 metrów kwadratowych, gdy dzieci jest troje - 90 m kw., gdy dzieci jest czworo. Dla rodzin posiadających pięcioro lub więcej dzieci nie ma limitu metrażowego.

 3. Cena lokalu mieszkalnego albo wkład budowlany w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych oraz: - współczynnika 1,3 – w przypadku gdy kredytobiorca jest pierwszym nabywcą lokalu mieszkalnego albo - współczynnika 1,2 – w przypadku gdy kredytobiorca nie jest pierwszym nabywcą lokalu mieszkalnego lub nie nabywa go od podmiotu, który ten lokal wybudował w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (art. 4 ust. 2 ustawy),

 4. Gwarancją może zostać objęty kredyt złotowy, w którym - zgodnie z Ustawą o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym - zniesiono wymóg wpłac