top of page

Mieszkanie bez wkładu własnego

Zaktualizowano: 12 sty

O programie

„Mieszkanie bez wkładu własnego” jest elementem programu społeczno gospodarczego „Polski Ład” i jednym z instrumentów wspierających rodziny w poprawie warunków mieszkaniowych.

Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy (RKM) będą udzielane do 31 grudnia 2030 r. Rolą BGK w programie jest udzielanie gwarancji wkładu własnego oraz realizowanie wypłat z tytułu spłaty rodzinnej.

Całą obsługę kredytobiorców będą prowadziły banki, które podpiszą umowę o współpracy z BGK.

Jeżeli chcesz kupić mieszkanie bez wkładu własnego we Wrocławiu lub okolicy, ewentualnie kupić dom bez wkładu własnego we Wrocławiu to Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy będzie rozwiązaniem dla Ciebie.Do kogo jest skierowany program?


Program kierowany jest do osób, które posiadają zarobki umożliwiające spłatę kredytu na mieszkanie, ale jednocześnie nie mają środków na wymagany wkład własny. Likwidujemy w ten sposób barierę braku środków na wkład własny wymagany dla uzyskania kredytu hipotecznego na zakup lub budowę mieszkania zaspokajającego potrzebę mieszkaniową.

Gwarantowany kredyt mieszkaniowy nie jest instrumentem kierowanym do gospodarstw domowych o niskich dochodach. Możesz uzyskać kredyt o 100% wartości mieszkania, jeśli masz zdolność do obsługi tego zobowiązania.Gwarancja wkładu własnego jest zabezpieczeniem spłaty kredytu mieszkaniowego udzielanego zgodnie z warunkami Ustawy o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym. Gwarancja może objąć część kapitałową kredytu odpowiadającą wkładowi własnemu, który powinien być wniesiony przez kredytobiorcę (nie więcej niż 100 tys. zł).


Kto może skorzystać z Rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego ?


 • Single, małżeństwa lub pary (pod warunkiem, że wychowują co najmniej jedno wspólne dziecko)

 • Osoby, które nie posiadają innej nieruchomości mieszkalnej. Wyjątkiem są rodziny z dwójką lub większą liczbą dzieci, wtedy mogą posiadać łącznie jedną nieruchomość, nie większą niż:

  • 50 m kw., gdy dzieci jest dwoje,

  • 75 m kw., gdy jest troje dzieci,

  • 90 m kw., gdy jest czworo dzieci,

  • brak limitu metrażu dla rodzin posiadających pięcioro lub więcej dzieci.


Rodzinny kredyt mieszkaniowy może zostać udzielony:


 • bez wkładu własnego kredytobiorcy albo

 • z wkładem własnym kredytobiorcy nie wyższym niż 200 tys. zł oraz nieprzekraczającym:

 • 20 proc. całkowitej kwoty wydatków, w celu pokrycia których jest udzielany (dla kredytów o zmiennej stopie procentowej)

 • 30 proc. całkowitej kwoty wydatków, w celu pokrycia których jest udzielany (dla kredytów o stałej stopie procentowej albo okresowo stałej stopie procentowej, dla którego stopa procentowa ma stały poziom przez co najmniej 5 lat)

 • bez ograniczeń dot. wysokości wkładu własnego w przypadku, gdy wkładem własnym kredytobiorcy jest wyłącznie: 

 • nieruchomość gruntowa niezabudowana domem jednorodzinnym, budynkiem w obrębie, którego znajduje się lokal mieszkalny oraz na której znajdują się obiekty budowlane związane z budową takiego domu/budynku lub,

 • łączna kwota środków pieniężnych i wypłaconej Premii Mieszkaniowej,


Parametry gwarancji:


 • Zakres gwarancji - nie mniej niż 10 proc. i nie więcej niż 20 proc. wydatków, na pokrycie których udzielany jest kredyt

 • Maksymalna kwota gwarancji - 100 tys. zł

 • Okres spłaty kredytu - min. 15 lat

 • Waluta kredytu - PLN

 • Zabezpieczenie gwarancji - brak

 • Prowizja (jednorazowa) - 1 proc. kwoty gwarancji (maksymalnie 1 tys. zł)

Gwarancja jest udzielana za pośrednictwem banków kredytujących, które podpisały umowy z BGK. Oznacza to, że zabezpieczenie kredytu gwarancją odbywa się wraz z podpisaniem umowy kredytu mieszkaniowego.


Korzyści z gwarancji:

 • wygoda i oszczędność czasu - wszystkie formalności związane z udzieleniem gwarancji i spłatą rodzinną realizowane w jednym miejscu tj. w banku kredytującym

 • dostęp do kredytu z opcją spłaty rodzinnej zmniejszającej zadłużenie kapitałowe


Jakie warunki należy spełnić, żeby dostać kredyt gwarantowany?

 1. Kredyt z gwarancją może zostać udzielony kredytobiorcy, który prowadzi gospodarstwo domowe: - na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo - poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiada obywatelstwo polskie albo prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z osobą posiadającą polskie obywatelstwo, a gwarantowany kredyt mieszkaniowy jest mu udzielany wspólnie z tą osobą (art. 3 ust. 1 ustawy),

 2. Osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy nie mogą posiadać prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego oraz w okresie pięciu lat poprzedzających złożenie wniosku o udzielenie tego kredytu nie dokonały zbycia takiego prawa w drodze darowizny na rzecz osoby zaliczanej do I albo II grupy podatkowej; nie może im przysługiwać spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego (art. 5 ust. 1 i 2 ustawy). Wyjątkiem są rodziny z dwójką lub większą liczbą dzieci. W takim przypadku mogą łącznie posiadać jedno inne mieszkanie nie większe niż: - 50 metrów kwadratowych gdy w gospodarstwie jest dwoje dzieci - 75 metrów kwadratowych, gdy dzieci jest troje - 90 m kw., gdy dzieci jest czworo. Dla rodzin posiadających pięcioro lub więcej dzieci nie ma limitu metrażowego.

 3. Cena lokalu mieszkalnego albo wkład budowlany w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych oraz: - współczynnika 1,3 – w przypadku gdy kredytobiorca jest pierwszym nabywcą lokalu mieszkalnego albo - współczynnika 1,2 – w przypadku gdy kredytobiorca nie jest pierwszym nabywcą lokalu mieszkalnego lub nie nabywa go od podmiotu, który ten lokal wybudował w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (art. 4 ust. 2 ustawy),

 4. Gwarancją może zostać objęty kredyt złotowy, w którym - zgodnie z Ustawą o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym - zniesiono wymóg wpłacenia wkładu własnego przez kredytobiorcę. Kredyty z gwarancją będą udzielane do 31 grudnia 2030 r. (art. 3 ust. 4 ustawy) na okres co najmniej 15 lat (art. 3 ust. 3 ustawy).


Spłata rodzinna

Spłata rodzinna to wypłata środków dokonywana przez BGK w związku z powiększeniem gospodarstwa domowego o kolejne dziecko. Przeznaczona jest na spłatę części kredytu objętego Gwarancją wkładu własnego. Wypłata jest dokonywana na podstawie zlecenia złożonego przez kredytobiorcę w banku kredytującym nie później niż rok, licząc od dnia powiększenia gospodarstwa domowego o kolejne dziecko.

Wysokość spłaty rodzinnej może stanowić: 20 tys. zł – w przypadku powiększenia gospodarstwa domowego o drugie dziecko lub 60 tys. zł – w przypadku powiększenia gospodarstwa domowego o trzecie, lub kolejne dziecko.


Limity cen

Limity cen lokalu mieszkalnego i wkładu budowlanego

Informacja o limitach cen lokalu mieszkalnego i wkładu budowlanego w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej stosowanych dla określenia możliwości udzielenia gwarantowanego kredytu mieszkaniowego na podstawie art. 4 ust. 2 Ustawy o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym z dnia 1 października 2021 r.Lokalizacja nieruchomości

Limit

uwzględniający

współczynnik 1,3

(art. 4, ust.2, pkt.1)

(w zł)

Limit

uwzględniający

współczynnik 1,2

(art.4, ust.2, pkt.2)

(w zł)

miasto Wrocław

12 147,10

11 279,45

gminy sąsiadujące z Wrocławiem:

Czernica, Długołęka, Kąty Wrocławskie,

Kobierzyce, Miękinia, Oborniki Śląskie,

Siechnice, Wisznia Mała

10 603,60

9 846,20

pozostałe

9 060,10

8 412,95

Informacja z dnia 29.12.2023r.


Wyjaśnienie do publikowanej tabeli:

 1. data opublikowania powyższego zestawienia na stronie internetowej BGK ma dla banku kredytującego charakter wiążący w procesie weryfikowania możliwości udzielenia gwarantowanego kredytu mieszkaniowego (art. 4 ust. 2 Ustawy o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym z dnia 1 października 2021 r.

 2. współczynniki wymienione w tabeli uwzględniane do wyliczenia limitu ceny lokalu mieszkalnego i wkładu budowlanego są stosowane w przypadku:

  • współczynnik 1,2 – gdy kredytu udziela się w celu pokrycia wydatków ponoszonych w związku z nabyciem prawa własności lokalu mieszkalnego, którego kredytobiorca nie jest pierwszym nabywcą, lub którego nabycie nie następuje od podmiotu, który ten lokal wybudował w ramach prowadzonej działalności gospodarczej – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 Ustawy o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym z dnia 1 października 2021 r.

  • współczynnik 1,3 – gdy kredytu udziela się w celu pokrycia wydatków:

   • ponoszonych w związku z nabyciem prawa własności lokalu mieszkalnego, którego kredytobiorca jest pierwszym nabywcą, i którego nabycie następuje od podmiotu, który ten lokal wybudował w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, albo

   • stanowiących wkład budowlany


- zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1 Ustawy o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym z dnia 1 października 2021 r.


Lista banków

Termin udostępnienia kredytu z gwarancją zależy od decyzji banku kredytującego, który podpisał umowę z BGK. Lista banków, które podpisały umowy z BGK umożliwiające zabezpieczanie kredytów gwarancją:

 1. Alior Bank S.A.

 2. Bank Ochrony Środowiska S.A.

 3. Bank Pekao S.A.

 4. Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie

 5. Bank Spółdzielczy w Brodnicy

 6. BPS S.A.

 7. PKO Bank Polski S.A.

 8. Santander Bank Polska S.A.

Obecnie BGK prowadzi rozmowy, z kolejnymi bankami, które zgłosiły zainteresowanie podpisaniem umowy pozwalającej na udzielanie kredytu z gwarancją i realizację spłaty rodzinnej. Lista jest aktualizowana na bieżąco.


Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym (Dz. U. poz. 2133, z późn. zm.) weszła w życie 26 maja 2022 r.


Źródło:Przykładowe wyliczenia kredytu z gwarancją


Zakup mieszkania na rynku wtórnym we Wrocławiu

Cena mieszkania: 450 000 PLN

Metraż mieszkania : 56,25 m2

Cena za m2 : 8 000 PLNKredyt z gwarancję - oprocentowanie zmienne

Kredyt z gwarancję - oprocentowanie stałe

Zwykły kredyt - oprocentowanie zmienne

Zwykły kredyt - oprocentowanie stałe

kwota kredytu

450.000,00 PLN

450.000,00 PLN

405.000,00 PLN

405.000,00 PLN

wartość zabezpieczenia

450.000,00 PLN

450.000,00 PLN

450.000,00 PLN

450.000,00 PLN

LTV

100,00 %

100,00 %

90,00 %

90,00 %

Okres kredytowania

25 lat

25 lat

25 lat

25 lat

Prowizja

0%

0%

0%

0%

Wysokość prowizji

prowizja za gwarancję: 450 zł

prowizja za gwarancję: 450 zł

nie dotyczy

nie dotyczy

Marża

2,89 %

3,09 % po 5 latach

2,69 %

2,79 % po 5 latach

oprocentowanie

10,05 %

zmienne

9,99 %

stałe przez 5 lat

9,85 % zmienne

9,59 % stałe przez 5 lat

rata

3.965,71 PLN

3.945,75 PLN

3.637,50 PLN

3.563,84 PLN

odsetki

977.655,21 PLN

994.439,98 PLN

686.250,10 PLN

685.758,79 PLN

ubezpieczenie pomostowe (do czasu wpisania hipoteki do KW)

podwyższa marżę o: 0,5 %

podwyższa marżę o: 0,5 %

podwyższa marżę o: 0,5 %

podwyższa marżę o: 0,5 %

ubezpieczenie niskiego wkładu

składka liczona od kwoty powyżej 360.000,00 (80 % LTV); koszt ubezpieczenia ponosi bank

składka liczona od kwoty powyżej 360.000,00 (80 % LTV); koszt ubezpieczenia ponosi bank

składka liczona od kwoty powyżej 360.000,00 (80 % LTV); koszt ubezpieczenia ponosi bank

składka liczona od kwoty powyżej 360.000,00 (80 % LTV); koszt ubezpieczenia ponosi bank

ubezpieczenie na życie

koszt: 157,50 PLN / m-ce

koszt: 157,50 PLN / m-ce

koszt: 157,50 PLN / m-ce

koszt: 157,50 PLN / m-ce

ubezpieczenie nieruchomości

koszt: 405,00 PLN / rocznie

koszt: 405,00 PLN / rocznie

koszt: 405,00 PLN / rocznie

koszt: 405,00 PLN / rocznie

Całkowity koszt kredytu

989.484,83 PLN

989.484,83 PLN

697.050,38 PLN

696.549,80 PLN

miesięczna rata z ubezpieczeniami

4.123,21 PLN

4.103,25 PLN

3.779,25 PLN

3.705,59 PLN

Wyliczenie na dzień 07.09.2022 rok.


Pytania i odpowiedzi


Kto może skorzystać z programu Gwarantowanego Kredytu Mieszkaniowego?

- Małżonkowie i single (z dziećmi lub bez dzieci),

- Pary, żyjące w związkach nieformalnych, nieformalne które wychowują co najmniej jedno wspólne dziecko, które pozostaje pod ich władzą rodzicielską albo opieką prawną.

Jeśli jeden z partnerów posiada własne dziecko, czy mogą wspólnie przystąpić do programu?

Czy obcokrajowiec może skorzystać z programu?

Jakie jest kryterium wieku kredytobiorcy?

Czy przy braku zdolności kredytowej do kredytu może przystąpić dodatkowy kredytobiorca?

Jaki jest limit powierzchni użytkowej nabywanego mieszkania?

Czy można uzyskać więcej niż jeden GKM?

Co jest podstawą wyliczenia gwarancji?

Na jaki cel można przeznaczyć środki z kredytu?

W jakiej wysokości możemy uzyskać "kredyt mieszkanie bez wkładu własnego" i na jaki okres?

Jaka może być wysokość gwarancji?

Cena zakupu lokalu mieszkalnego wynosi 100 tys. zł., wkład własny 15 tys. zł. Czy gwarancja może wynieść 5 tys. zł?

Cena zakupu lokalu mieszkalnego wynosi 100 tys. zł., wkład własny 5 tys. zł. Czy gwarancja może wynieść 15 tys. zł?

Czy bank udzieli Gwarantowanego Kredytu Mieszkaniowego jeśli wartość rynkowa zabezpieczenia w operacie będzie niższa od ceny po której kupuję?

Jeśli kredytobiorca jest właścicielem innej nieruchomość mieszkalnej, to również może skorzystać z programu?

Czy kredytobiorca, który w przeszłości posiadał nieruchomość mieszkalną i ją zbył może skorzystać z programu mieszkanie bez wkładu własnego?

Czy kredytobiorca, który w przeszłości korzystał z innych programów (MdM, RnS) może skorzystać również z GKM?

Jeśli kredytobiorca posiada działkę budowlaną to czy może ubiegać się o kredyt na zakup domu/mieszkania w ramach programu?

Czy możemy skredytować zakup spółdzielczego własnościowego prawo do lokalu/domu w spółdzielni?

Czy GKM możemy zabezpieczyć na innej nieruchomości?

Czym jest spłata rodzinna?

Kto może skorzystać ze spłaty rodzinnej?

Ile wynosi spłata rodzinna?

W jaki sposób kredytobiorca może skorzystać ze spłaty rodzinnej?

Kiedy wygasa gwarancja?

Z jakich powodów kredytobiorca będzie miał obowiązek zwrotu spłaty rodzinnej?

Czy będąc w związku nieformalnym, mogę wraz z partnerką ubiegać się o gwarantowany kredyt mieszkaniowy?

Moja żona jest w ciąży z trzecim dzieckiem (posiadamy już dwoje) i jesteśmy w trakcie budowy domu. Obecnie mieszkamy w naszym mieszkaniu o powierzchni 40 mkw. i brakuje nam środków na dokończenie budowy. Czy możemy skorzystać z programu?


0 komentarzy

Powiązane posty

Zobacz wszystkie

Comentários


Zapisz się, aby otrzymywać aktualizacje

Dziękujemy za dokonanie subskrypcji!

bottom of page