top of page
Luksusowych jachtów żaglowych

Inwestycje

Inwestycja to wyrzeczenie się bieżącej konsumpcji na rzecz przyszłych korzyści. Osoba inwestująca dokonuje podziału swojego budżetu na część konsumowaną i część przeznaczoną na inwestycje. Zwiększenie części przeznaczonej na inwestycje to jednocześnie zmniejszenie części przeznaczonej na konsumpcję i odwrotnie. Efekt inwestycji jest niepewny, czyli prawie każda inwestycja jest obarczona ryzykiem. Tylko bardzo nieliczne rodzaje inwestycji mogą być traktowane jako wolne od ryzyka. Zawsze efekt inwestycji pojawia się w przyszłości, bliższej lub dalszej, zależnie od tego, jaki jest horyzont inwestycji.

Z tych właśnie powodów jest nam czasami tak ciężko zmienić proporcje naszego portfela i zacząć inwestować.

  • Twitter

W jakim celu inwestujemy?

Chcemy zgromadzić środki na zakup konsumpcyjny – określona jest wówczas docelowa wartość końcowa inwestycji, zazwyczaj równa przewidywanej cenie przedmiotu zakupu konsumpcyjnego;

Chcemy zwiększyć wielkość kapitału – celem jest uzyskanie jak najwyższej wartości inwestycji na koniec okresu inwestowania;

Chcemy uzyskiwać stałych dochodów – celem inwestycji jest uzyskiwanie regularnych, w przybliżeniu stałych dochodów;

Dla bezpieczeństwa – celem jest uniknięcie możliwej częściowej utraty kapitału.

Jakie są rodzaje inwestycji?

· inwestycje rzeczowe – przedmiot inwestycji ma charakter materialny, np. złoto, dzieła sztuki, nieruchomości. Przedmioty inwestycji rzeczowych mają również wartość użytkową i mogą służyć zaspokojeniu potrzeb konsumpcyjnych. Inwestor oczekuje, że wartość przedmiotu inwestycji wzrośnie w okresie inwestowania.

 

 

· inwestycje finansowe – przedmiot inwestycji ma charakter niematerialny, przedmiotem inwestycji finansowej jest tzw. instrument finansowy. Korzyści pochodzą zarówno ze wzrostu wartości inwestycji, jak i z okresowych dochodów, jakie w okresie inwestowania może przynosić instrument finansowy. W przeciwieństwie do inwestycji rzeczowych, w inwestycjach finansowych przedmiot inwestowania, czyli instrument finansowy, sam w sobie nie przedstawia wartości użytkowej, lecz jedynie wartość pieniężną. Oznacza to, że w inwestycjach finansowych przedmiot inwestowania nie służy zaspokojeniu potrzeb konsumpcyjnych.

 

Z definicji instrument finansowy jest to kontrakt zawierany między dwoma stronami, który to kontrakt określa zależność finansową, w której obie strony pozostają.

 

Rozróżnia się trzy podstawowe rodzaje instrumentów finansowych:

 

1. Instrumenty dłużne (wierzycielskie), w których jedna strona kontraktu pożycza kapitał drugiej stronie, zaś druga strona zobowiązuje się zwrócić dług i zapłacić odsetki. Typowymi przykładami instrumentów dłużnych są depozyty bankowe, kredyty bankowe, obligacje.

2. Instrumenty udziałowe (własnościowe), w których jedna strona kontraktu sprzedaje drugiej stronie prawo własności przedsiębiorstwa. Typowym przykładem instrumentu udziałowego jest akcja emitowana przez spółkę akcyjną.

3. Instrumenty pochodne (terminowe), w których dwie strony określają transakcję, do której może lub musi dojść w przyszłości między tymi stronami. Instrumenty pochodne stanowią najnowszą grupę instrumentów finansowych; instrumenty te oprócz celu inwestycyjnego spełniają również cel zarządzania ryzykiem inwestycyjnym. Podstawowymi instrumentami pochodnymi są opcje i kontrakty terminowe.

 

Aktualnie jest coraz więcej tzw. hybrydowych instrumentów finansowych. Łączą one cechy dwóch wymienionych wyżej grup instrumentów, np. instrument hybrydowy może być kombinacją instrumentu dłużnego i instrumentu pochodnego. Takimi instrumentami są na przykład obligacje z dołączonymi prawami lub tzw. strukturyzowane produkty depozytowe.

 

 

 

 

 

 

 

Najważniejszymi instrumentami finansowymi, w które można inwestować, są:

 

 

Instrumenty dłużne:

- depozyty bankowe w walucie krajowej,

- depozyty bankowe w walucie zagranicznej,

- bony skarbowe i inne instrumenty rynku pieniężnego,

- obligacje,

 

 

Instrumenty udziałowe:

- akcje,

- certyfikaty inwestycyjne,

- jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych,

 

 

Instrumenty pochodne:

- kontrakty terminowe

 

 

Instrumenty hybrydowe:

- strukturyzowane produkty depozytowe

Wnętrze sklepu z książkami

W 1602 roku powstaje pierwsza udokumentowana Spółka Akcyjna -holenderska Kompania Wschodnioindyjska. Wielu małych posiadaczy kapitału utworzyło olbrzymia spółkę , która mogła prowadzić operacje zagraniczne , budować statki, zakładać faktorie itd. Udział w tej spółce był zabezpieczony dokumentem prawnym - akcją. Te dokumenty zabezpieczające udziały (securities) wskazywały w jakiej części ich właściciel uczestniczył w zyskach i ryzyku. Ponadto te dokumenty mogły być przedmiotem obrotu. Musiało więc, powstać rozwiązanie, pozwalające na możliwość sprzedaży( nabycia) udziałów w juz funkcjonujących przedsięwzięciach ( rynek wtórny). Tak powstały organizacje przypominające dzisiejsze giełdy. "Role of Law in stock market development" -www.fetp.edu.vn
 

bottom of page