top of page

Czynniki wpływające na zdolność kredytowąDo najważniejszych czynników wpływających na zdolność kredytową zalicza się


 • wysokość dochodów do dyspozycji osoby ubiegającej się o kredyt,

 • źródła oraz systematyczność uzyskiwania dochodów,

 • aktualne obciążenia i zobowiązania kredytowe oraz poza kredytowe,

 • rodzaj oraz wysokość kredytu,

 • okres kredytowania,

 • rodzaj rat (równe lub malejące),

 • dotychczasowa historia kredytowa,

 • wiek kredytobiorcy,

 • liczba osób w gospodarstwie domowym,

 • wysokość wkładu własnego,

 • dodatkowe zabezpieczenia (np. inna należąca do kredytobiorcy nieruchomość).


Definicja zdolności kredytowej


Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe definiuje zdolność kredytową następująco:„Przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie”.Oceny zdolności kredytowej banki dokonują samodzielnie i posiadają z reguły własne, stworzone w tym celu dedykowane metodyki oddzielne dla osób fizycznych, oddzielne dla przedsiębiorstw. Badaniu zdolności kredytowej służy analiza kredytowa.Badanie zdolności kredytowej


Elementy istotne w procesie badania zdolności kredytowej

 • Źródła spłaty kredytu – dochody

 • Koszty utrzymania

 • Koszty finansowe – zobowiązania finansowe


Czynniki wspierające proces badania zdolności kredytowej

 • Dokumenty i informacje przedstawiane przez kredytobiorcę

 • Bazy danych – zewnętrzne i wewnętrzne


Źródła spłaty kredytu - dochody

 • Na potrzeby oceny zdolności kredytowej bank wyznaczy poziom dochodów netto kredytobiorcy. Wysokość dochodów musi być stabilna w całym okresie kredytu.

 • Niektóre źródła (np. dochód z umowy o pracę w firmie rodzinnej) oraz składniki dochodów(np.premie nieregularne, nadgodziny,nagrody jubileuszowe)nie są uwzględniane przez banki. Szczegółowe zasady regulują procedury wewnętrzne banków.

 • Bank powinien określić zdolność kredytobiorcy do kreowania dochodów w całym okresie trwania umowy, zwracając szczególną uwagę na okres, w którym należy oczekiwać osiągnięcia przez kredytobiorcę wieku emerytalnego.


Koszty utrzymania gospodarstwa domowego


Gospodarstwo domowe – osoby spokrewnione lub niespokrewnione, wspólnie

zamieszkujące i utrzymujące się. Osoby samotne, utrzymujące się samodzielnie, to jednoosobowe gospodarstwa domowe (Rekomendacja S)


Koszty utrzymania gospodarstwa domowego uzależnione są od ilości osób w danym gospodarstwie domowym. Bank szacują te koszty w oparciu o deklaracje wnioskodawców oraz o dane statystyczne określane przez instytucje zewnętrzne


Dodatkowo do kosztów utrzymania mogą być doliczane stałe wydatki ponoszone np.: w związku z edukacją przedszkolną i szkolną, koszty utrzymania samochodu, ubezpieczenia oraz inne wydatki odzwierciedlone w wyciągach z rachunków bankowychKoszty finansowe


Zobowiązania kredytowe:


w sektorze bankowym:

 • raty kredytów bankowych (raty kredytów walutowych powiększone o dodatkowe bufory) raty kredytów bankowych zaciągniętych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,

 • rata wnioskowanego kredytu hipotecznego powiększona o parametr potencjalnego wzrostu stopy procentowej,

 • obciążenia z tytułu posiadanych limitów (ROR, karty kredytowe) – najczęściej jako określony % przyznanego limitu


w sektorze niebankowym

 • obciążenia z tytułu posiadanych limitów (ROR, karty kredytowe) – najczęściej jako określony % przyznanego limitu raty kredytów w firmach pożyczkowych raty pożyczek pracowniczych


Zobowiązania finansowe inne niż kredytowe – zobowiązania, z których klient nie może się wycofać, tj. wynikające m.in. z przepisów prawa lub mających charakter trwały i nieodwołalny:

 • zasądzone alimenty renty wypłacane przez wnioskodawcę renty wypłacane przez wnioskodawcę


Analiza zdolności kredytowej


Bank dzieli na dwie podstawowe części - ilościową i jakościową. Analiza ilościowa to przede wszystkim analiza sytuacji finansowej potencjalnego kredytobiorcy, a w tym:

 • uzyskiwane dochody

 • miesięczne koszty utrzymania (czynsz, opłaty za media itp.)

 • obecne zadłużenie, np. spłacane obecnie kredyty, wysokość zadłużenia z kart kredytowych, dostępne limity, poręczone kredyty

Mówiąc najogólniej bank porównuje nasze przychody i nasze wydatki w skali miesiąca, aby stwierdzić czy zostają nam jakieś nadwyżki, które mogą posłużyć do spłaty nowego kredytu.

Musimy pamiętać, że dla banku dość istotne jest źródło dochodów (np. umowa o pracę, umowa zlecenie itp.), które w każdym przypadku musi być legalne.


Druga część analizy to analiza jakościowa czyli sprawdzenie takich danych, które mają istotny wpływ na skłonność przyszłego klienta do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań tzn.:

 • wiek, stan cywilny, liczba osób będących na jego utrzymaniu, status mieszkaniowy i majątkowy, wykształcenie, staż pracy, wykonywany zawód, zajmowane stanowisko

 • historia kredytowa, która pokazuje, czy dana osoba sumiennie spłacała wcześniej zaciągnięte zobowiązania finansowe

W trakcie analizy zdolności kredytowej bank pobiera raport z BIK, aby dowiedzieć się czy aktualnie posiadamy jakieś zobowiązania i jak spłacaliśmy nasze wcześniejsze kredyty lub pożyczki.

0 komentarzy

Powiązane posty

Zobacz wszystkie

Comments


Zapisz się, aby otrzymywać aktualizacje

Dziękujemy za dokonanie subskrypcji!

bottom of page