top of page

Cesja ubezpieczenia nieruchomości przy kredycie hipotecznym

1) Umowy ubezpieczenia, z których przelew praw stanowi prawne zabezpieczenie spłaty kredytu, mogą być zawarte z towarzystwem ubezpieczeniowym akceptowanym przez Bank.

2) Kredytobiorca przelewa na Bank wierzytelności, w tym także wierzytelności przyszłe z umów ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia spłaty kredytu w tym także umów, które będą zawarte w przyszłości, z zastrzeżeniem warunku rozwiązującego, iż w przypadku spłaty wszystkich należności wynikających z Umowy następuje zwrotne przeniesienie wierzytelności na Kredytobiorcę.

3) Określona w umowie ubezpieczenia suma ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych musi być równa co najmniej wartości nieruchomości lub kwocie z oświadczenia o poddaniu się egzekucji cokolwiek jest mniejsze.

4) Kredytobiorca zobowiązany jest informować Bank o zajściu zdarzeń mogących stanowić podstawę do żądania od towarzystw ubezpieczeniowych wypłaty odszkodowania z tytułu likwidacji szkód, powstałych na nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia spłaty kredytu, a Bank może zażądać przekazania na rachunek Banku środków wypłaconych przez towarzystwa ubezpieczeniowe tytułem likwidacji szkód.

5) W przypadku, gdy suma ubezpieczenia uległa zmniejszeniu na skutek wypłaty odszkodowania, Kredytobiorca zobowiązany jest doubezpieczyć nieruchomość tak, aby suma ubezpieczenia po doubezpieczeniu spełniała warunki określone w ust 3. .

6) Kredytobiorca jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych, dokonania cesji praw wynikających z tej umowy na rzecz Banku oraz przedłożenia dowodu przyjęcia do wiadomości przez towarzystwo ubezpieczeniowe faktu dokonania na Bank cesji praw z umowy ubezpieczenia przed wypłatą kredytu/ pierwszej transzy kredytu lub przed zwolnieniem zabezpieczenia pomostowego.

7) Kredytobiorca zobowiązany jest do ubezpieczenia nieruchomości w całym okresie kredytowania (ciągłość ubezpieczenia) oraz przedstawienia w Banku, dowodu zapłaty składki ubezpieczeniowej za kolejny okres ubezpieczenia z towarzystwem akceptowalnym przez Bank najpóźniej w dniu ustania ochrony ubezpieczeniowej na podstawie dotychczasowej umowy ubezpieczenia oraz dowód przyjęcia do wiadomości przez towarzystwo ubezpieczeniowe faktu dokonania na Bank cesji praw z umowy ubezpieczenia.

bottom of page