top of page

Co oznacza wypłata w transzach kredytu hipotecznego

· Szczegółowe warunki uruchomienia kredytu określa Umowa.

· Uruchomienie kredytu następuje jednorazowo lub w transzach.

· W przypadku przeznaczenia kredytu na spłatę kredytu w innym Banku, którego zabezpieczeniem jest hipoteka wpisana do księgi wieczystej nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia spłaty kredytu udzielonego przez Bank, w pierwszej kolejności wypłata kredytu następuje na rachunek kredytowy Kredytobiorcy w innym banku.

· Kwota kredytu przeznaczona na cele konsumpcyjne może zostać uruchomiona dopiero po sfinansowaniu i rozliczeniu kwoty kredytu przeznaczonej na cele mieszkaniowe.

· W przypadku zakupu nieruchomości lub finansowania prac budowlano – remontowych prowadzonych przez Inwestora zastępczego, wypłata kredytu może nastąpić jedynie na numer rachunku wskazany przez Inwestora Zastępczego lub Zbywcę.

· Uruchomienie środków następuje w ciągu kilku dni od złożenia przez Kredytobiorcę w Banku wniosku o wypłatę, pod warunkiem:

1) podpisania Umowy,

2) ustanowienia przez Kredytobiorcę prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu,

3) złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji przez Kredytobiorcę i inne osoby będące dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia wierzytelności Banku wynikających z Umowy,

4) uiszczenia przez Kredytobiorcę wpłaty z tytułu prowizji przygotowawczej Banku, jeżeli takowa występuje,

5) przedłożenia w Banku przez Kredytobiorcę dokumentów potwierdzających wniesienie środków własnych, jeżeli takowe występują,

6) spełnienia przez Kredytobiorcę pozostałych warunków uruchomienia kredytu określonych w Umowie.

· Uruchomienie kolejnych transz kredytu następuje w ciągu kilku dni od daty złożenia przez Kredytobiorcę prawidłowo sporządzonego wniosku o wypłatę transzy kredytu pod warunkiem, że:

1) w przypadku gdy poprzednia transza kredytu została przeznaczona na spłatę kredytu w innym banku lub instytucji, którego zabezpieczeniem była hipoteka wpisana do księgi wieczystej nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia spłaty kredytu udzielonego przez Bank, Kredytobiorca przedłoży w Banku zaświadczenie o całkowitej spłacie przedmiotowego kredytu oraz kopię, wraz z załącznikami, opłaconego i zarejestrowanego wniosku do właściwego sądu wieczystoksięgowego o wykreślenie przedmiotowej hipoteki,

2) Kredytobiorca wykorzysta wszystkie środki przyznane w ramach poprzedniej transzy kredytu,

3) inwestycja zostanie doprowadzona do stanu zaawansowania, który odpowiada etapowi prac finansowanemu transzą poprzednią, określonemu w harmonogramie wypłat stanowiącym załącznik do Umowy,

4) wykonanie robót budowlanych związanych z określonym etapem prac budowlano - remontowych, a także wykorzystanie materiałów jest zgodne z dokumentacją projektową i zostanie potwierdzone przez inspektora nadzoru budowlanego i wykonawcę lub zostanie potwierdzone oceną zaawansowania robót budowlanych dokonaną przez inspekcję bankową,

5) Kredytobiorca przedstawi dokumenty potwierdzające poniesienie lub konieczność poniesienia wydatków stanowiących przedmiot kredytowania,

6) nie wystąpiło zagrożenie terminowej spłaty kredytu,

7) spełnione zostały warunki uruchomienia transzy kredytu określone w Umowie.

· Bank wypłaca transzę lub część transzy przeznaczonej na sfinansowanie celów budowlano – remontowych prowadzonych metodą gospodarczą w formie zaliczki na:

1) zakup materiałów, koszty sądowe i opłaty notarialne,

2) zapłatę za wykonanie robót budowlano-remontowych,

· Kredytobiorca zobowiązany jest dostarczyć do Banku, w terminie określonym w Umowie, lecz nie dłuższym niż 2 miesiące od dokonania wypłaty transzy kredytu i nie później niż przed wypłatą kolejnej transzy kredytu, dokumenty stanowiące potwierdzenie wydatkowania środków, o których mowa w ust. 8. Sposób dokumentowania przez Kredytobiorcę poniesionych wydatków musi być zgodny z określonym w § 8 sposobem rozliczania wypłaty kredytu.

· Bank uruchamia transze kredytu w wysokościach i terminach określonych w harmonogramie wypłaty kredytu stanowiącym załącznik do Umowy, w formie bezgotówkowej na rachunek wskazany we wniosku o wypłatę.

· Kredytobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Banku o zmianie terminu płatności i/lub wysokości przedpłaty określonej w umowie z Inwestorem zastępczym, oraz przedstawienia dokumentu potwierdzającego powyższą zmianę oraz do wystąpienia do Banku o zwiększenie kwoty kredytu lub przedstawienia w Banku dokumentu potwierdzającego wpłatę na rzecz Inwestora zastępczego środków własnych do wysokości równej powstałej różnicy w przedpłacie.

· W przypadku kredytu przeznaczonego na budowę, dokończenie budowy, rozbudowę, modernizację, wykończenie, remont, adaptację pomieszczenia niemieszkalnego na potrzeby mieszkaniowe i wypłacanego w transzach warunkiem wypłaty kredytu jest:

1) przeprowadzenie inspekcji nieruchomości przed wypłatą każdej transzy kredytu w celu oceny zgodności robót budowlano – remontowych z zakresem prac wskazanych w harmonogramie wypłaty transz stanowiącym załącznik do Umowy oraz oceny aktualnej wartości nieruchomości,

2) wykonanie zdjęć potwierdzających wykonanie prac przez osobę reprezentującą Bank i przeprowadzającą inspekcję nieruchomości,

3) sprawdzenie wpisów w dzienniku budowy, jeżeli zakres finansowanych prac wymaga wpisów do dziennika budowy.

· Bank dokonuje inspekcji nieruchomości w dzień powszedni w terminie ustalonym z Kredytobiorcą. W przypadku stwierdzenia w wyniku inspekcji nieruchomości niezgodności postępu budowy z określonym w harmonogramie wypłaty transz kredytu zakresem Bank ma prawo wstrzymania wypłaty kolejnych transz kredytu do czasu usunięcia stwierdzonych uchybień. Za przeprowadzenie inspekcji zgodnie z zasadami przewidzianymi wyżej Kredytobiorca zobowiązany jest uiścić opłatę w wysokości określonej w Taryfie.

· Kredytobiorca zobowiązany jest do wykorzystania poszczególnych transz w terminach określonych w harmonogramie wypłaty kredytu stanowiącym załącznik do Umowy.

· Wnioskowana kwota wypłaty nie może być wyższa niż kwota kredytu lub kwota transzy wskazana w harmonogramie wypłaty transz.

· Na wniosek Kredytobiorcy Bank może dokonać wypłaty transzy w kwocie niższej niż wynikająca z Umowy:

1) pod warunkiem uprzedniego dokonania i udokumentowania przez Kredytobiorcę wpłaty środków własnych w wysokości powstałej różnicy, lub

2) pod warunkiem udokumentowania faktu posiadania środków finansowych w wysokości niezbędnej do pokrycia wymaganych zobowiązań Kredytobiorcy, lub

3) gdy obniżenie wysokości transzy wynika z obniżenia kosztu inwestycji.

· Zmniejszenie przez Kredytobiorcę kwoty transzy stanowi rezygnację z transzy lub jej części.

· Niewykorzystanie przez Kredytobiorcę części środków przyznanych w ramach jednej transzy kredytu nie powoduje powiększenia kwoty środków dostępnych w ramach transz kolejnych.

bottom of page