top of page

Co jest prawnym zabezpieczeniem kredytu hipotecznego?

1. Prawne zabezpieczenia spłaty kredytu określa Umowa.

2. Podstawowym, obligatoryjnym zabezpieczeniem kredytu jest:

· hipoteka na nieruchomości

· cesja na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości mieszkalnej będącej przedmiotem zabezpieczenia,

· cesja na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych domu jednorodzinnego w stadium budowy – do momentu oddania nieruchomości do użytkowania (w przypadku budowy domu jednorodzinnego metodą gospodarczą lub generalnego / częściowego wykonawstwa),

3. Zabezpieczenia spłaty kredytu nie może stanowić hipoteka na ułamkowej części nieruchomości lub hipoteka na nieruchomości obciążonej służebnościami osobistymi, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy przedmiotem kredytowania jest miejsce postojowe w garażu podziemnym lub parkingu naziemnym dla którego nie jest prowadzona odrębna księga wieczysta, dopuszcza się aby zabezpieczenie spłaty kredytu stanowiła hipoteka na ułamkowej części nieruchomości odpowiadającej udziałowi Kredytobiorcy we własności nieruchomości wspólnej, wynikającej z powierzchni miejsca postojowego pod warunkiem, że:

a) hipoteka będzie obciążać cały udział współwłaściciela,

b) na podstawie umowy dotyczącej sposobu korzystania z nieruchomości wspólnej przez współwłaścicieli zostanie wydzielona Kredytobiorcy fizycznie część nieruchomości stanowiąca miejsce postojowe do wyłącznego posiadania i używania,

c) w dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości wspólnej będzie ujawnione roszczenie Kredytobiorcy wynikające z umowy dotyczącej sposobu korzystania z nieruchomości.

4. W przypadku, gdy nieruchomość, która ma stanowić zabezpieczenie kredytu, nie jest własnością lub wyłączną własnością Kredytobiorcy, wówczas kredyt musi być poręczony przez właściciela lub wszystkich pozostałych współwłaścicieli nieruchomości, a w przypadku pozostawania przez właściciela nieruchomości w związku małżeńskim kredyt musi być również poręczony przez współmałżonka nie będącego właścicielem nieruchomości, z wyjątkiem gdy małżonkowie pozostają w rozdzielności majątkowej lub jest wobec nich orzeczona prawomocnym wyrokiem separacja.

5. W przypadku, gdy nie jest możliwe ustanowienie zabezpieczeń docelowych, o których mowa bezpośrednio po zawarciu Umowy, Bank przyjmuje do czasu ustanowienia tych zabezpieczeń zabezpieczenie pomostowe.

6. W przypadku kredytu na budowę lokalu mieszkalnego / domu jednorodzinnego prowadzonej przez Inwestora zastępczego dodatkowe pomostowe zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi przelew wierzytelności, jaką Kredytobiorca posiada w stosunku do Inwestora zastępczego z tytułu umowy przedwstępnej sprzedaży lub umowy przyrzeczenia sprzedaży lokalu mieszkalnego / domu jednorodzinnego - jeżeli obowiązek ustanowienia przelewu wierzytelności wynika z umowy zawartej przez Bank z towarzystwem ubezpieczeniowym i zabezpieczeniem pomostowym jest ubezpieczenie kredytu.

bottom of page