top of page

Co oznacza ustanowienie hipoteki na nieruchomości?

Znajomy zakupił mieszkanie od developera i nie posiada jeszcze KW. Czy to oznacza, że on nie musi ustanawiać hipoteki?

· W sytuacji, gdy Kredytobiorcy lub osobie, na nieruchomości której ma być zabezpieczony kredyt, przysługuje już prawo, które może być ujawnione w dziale II księgi wieczystej, Kredytobiorca jest zobowiązany przed wypłatą kredytu do przedłożenia w Banku potwierdzenia złożenia w sądzie i opłacenia wniosku o urządzenie (wydzielenie) księgi wieczystej i o wpis hipoteki lub wniosku o wpis hipoteki, w którym Bank został wskazany jako uczestnik postępowania. Dopuszcza się możliwość opłacenia wniosku po uruchomieniu środków w terminie wskazanym przez sąd, późniejszym niż data złożenia wniosku, z zastrzeżeniem, że jeżeli kredyt jest objęty ubezpieczeniem to zasady wnoszenia opłat określa umowa zawarta przez Bank z towarzystwem ubezpieczeniowym. Obowiązku przedkładania w Banku opłaty za wniosek nie mają Kredytobiorcy, którzy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami zwolnieni są z konieczności ponoszenia powyższych opłat.

· W przypadku nieruchomości, dla której nie ma urządzonej księgi wieczystej, Kredytobiorca jest zobowiązany w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia, w którym, zgodnie z zapisami umowy z developerem lub spółdzielnią mieszkaniową powinno to stać się możliwe, złożyć wniosek o urządzenie księgi wieczystej i wpis hipoteki, w którym Bank zostanie wskazany jako uczestnik postępowania, i do przedstawienia dowodu opłacenia tego wniosku w terminie wskazanym przez Sąd. W przypadku gdy w wyniku przyjętej praktyki niektórych sądów wieczystoksięgowych nie ma możliwości jednoczesnego złożenia we wskazanym terminie, w prawidłowej formie i treści wniosku o urządzenie księgi wieczystej oraz wniosku o wpis hipoteki na zabezpieczenie spłaty kredytu, Kredytobiorca zobowiązany jest złożyć w sądzie wieczystoksięgowym:

1) wniosek o urządzenie księgi wieczystej dla nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia, w którym, zgodnie z zapisami umowy z developerem lub spółdzielnią mieszkaniową powinno to stać się możliwe,

2) wniosek o wpis hipoteki na zabezpieczenie spłaty kredytu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia urządzenia księgi wieczystej.

· W przypadku kredytu, którego celem jest sfinansowanie zakupu lub zakupu i budowy nieruchomości, wnioski o urządzenie księgi wieczystej powinny być składane w formie aktu notarialnego zawierającego umowę przenoszącą prawo własności na Kredytobiorcę. Dopuszcza się możliwość złożenia przez Kredytobiorcę wniosku bezpośrednio w sądzie w przypadku, gdy hipoteka będzie ustanawiana na spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczym własnościowym prawie do domu jednorodzinnego.

bottom of page