top of page

Mam już swój niskooprocentowany kredyt hipoteczny. Jak wygląda jego spłata?

1. Spłata kredytu następuje zgodnie z harmonogramem spłat stanowiącym załącznik do Umowy.

 

2. W przypadku spłaty w ratach malejących kapitał może być spłacany:

1) co miesiąc lub

2) co 3 miesiące,

 

3. W przypadku spłaty w ratach równych:

1) kredyt spłacany jest co miesiąc,

2) wysokość raty kapitałowej stanowi różnica pomiędzy kwotą obowiązującej raty kapitałowo-odsetkowej, a kwotą naliczonych odsetek,

3) ostatnia rata jest ratą wyrównującą,

4. Terminy spłaty rat kapitałowo-odsetkowych lub odsetkowych ustalane są począwszy od następnego miesiąca po jednorazowym uruchomieniu kredytu lub pierwszej transzy kredytu. Raty odsetkowe płatne są miesięcznie.

 

5. W przypadku zastosowania karencji w spłacie kredytu:

1) raty odsetkowe płatne są miesięcznie począwszy od miesiąca przypadającego po wypłacie kredytu/ pierwszej transzy kredytu w terminach określonych w Umowie,

2) harmonogram przekazywany jest Kredytobiorcy po zakończeniu okresu karencji.

 

6. Terminy spłat kredytu określony jest w Umowie. Jeżeli termin płatności ustalony w Umowie przypada na dzień którego nie ma w danym miesiącu, to termin płatności za ten miesiąc przypada w ostatnim dniu danego miesiąca.

 

7. Jeżeli termin płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub dzień wolny od pracy dla Banku, termin spłaty przypada na następny dzień roboczy.

 

8. Spłata kredytu i odsetek może następować poprzez:

1) wpłatę gotówki w Banku,

2) pobieranie środków pieniężnych z rachunku Kredytobiorcy prowadzonego w Banku, na podstawie udzielonego przez Kredytobiorcę upoważnienia, zawartego w treści Umowy,

3) przelew środków pieniężnych.

 

9. Jako termin dokonania spłaty przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek kredytowy Kredytobiorcy w Banku.

bottom of page