top of page

Czy mogę nadpłacić lub całkowicie spłacić kredyt mieszkaniowy?

1. Kredytobiorca może dokonać wcześniejszej spłaty części kredytu, pod warunkiem, że powiadomi pisemnie Bank o zamiarze spłaty określając :

1) kwotę, którą zamierza wpłacić,

2) zasady spłaty kredytu, tzn.: z zachowaniem dotychczasowego okresu kredytowania lub skróceniem okresu kredytowania,

2. W uzasadnionych przypadkach Bank może przyjąć wcześniejszą spłatę części kredytu nie stosując ust. 1.

3. W przypadku wcześniejszej spłaty części kredytu z jednoczesnym skróceniem okresu kredytowania Bank sporządza aneks do Umowy określający okres kredytowania i przedkłada go do podpisu Kredytobiorcy. Bank sporządza nowy harmonogram, określający nową wysokość rat, okres kredytowania oraz przesyła go listem zwykłym. Nowy harmonogram Kredytobiorca może także odebrać osobiście w Banku.

4. W przypadku wcześniejszej spłaty części kredytu z zachowaniem dotychczasowego okresu kredytowania Bank sporządza nowy harmonogram, określający nową wysokość rat, okres kredytowania oraz przesyła go listem zwykłym. Nowy harmonogram Kredytobiorca może także odebrać osobiście w Banku.

5. Kredytobiorca może dokonać wcześniejszej spłaty całości kredytu.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 Bank dokonuje przeliczenia odsetek zgodnie z faktycznym wykorzystaniem kredytu.

7. Kwota wpłacona przed terminem płatności raty bez powiadomienia Bank, o którym mowa w ust. 5, pozostaje na nieoprocentowanym rachunku przejściowym. Zmniejszenie kwoty zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu następuje w dniu płatności najbliższej i kolejnych rat.

8. Kredytobiorca nie jest zobowiązany do zapłaty oprocentowania za okres po spłacie kapitału.

bottom of page