top of page

Biuro Informacji Kredytowej

Biuro Informacji Kredytowej

  • Gromadzi

  • Przechowuje

  • Przetwarza

  • Udostępnia

bankom oraz innym instytucjom upoważnionym do korzystania z zasobów BIK, kompleksową informację o aktualnych zobowiązaniach oraz historii kredytowej klientów.

Dane zgromadzone w BIK dotyczą zarówno klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców.

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) to instytucja powołana w 1997 r. przez banki i Związek Banków Polskich na mocy art. 105 ust 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. Nr 140 poz.939 z późn. zmianami).

Kiedy dane przekazywane są do BIK?

Dane przekazywane są do BIK w dwóch podstawowych fazach rozpatrywania wniosku kredytowego: najpierw w momencie składania przez klienta wniosku kredytowego, a następnie po zaciągnięciu kredytu. Informacje dotyczące obsługi tego kredytu każda instytucja współpracująca z BIK aktualizuje przynajmniej raz w miesiącu, przez cały okres trwania zobowiązania. Jeśli klient spłaca kredyt terminowo, dane klienta przetwarzane będą w BIK od chwili ich przekazania, aż do całkowitej spłaty kredytu.

 

Jakie dane gromadzi BIK?

Do BIK trafiają dane identyfikacyjne oraz informacje o zobowiązaniach kredytowych powiązanych z danym klientem, wskazujące m. in. stan początkowy zobowiązania, aktualny stan zadłużenia oraz historię kredytową w ujęciu miesięcznym. Banki, SKOK-i oraz instytucje udzielające kredytów, poprzez dostęp do tych informacji mogą sprawnie oszacować zdolność i wiarygodność kredytową klienta przed udzieleniem mu kredytu. Klienci posiadający pozytywną historię kredytową mają szansę na otrzymanie lepszych niż standardowe warunków korzystania z ofert. Są oni klientami najcenniejszymi, co z kolei może przełożyć się na korzystniejsze warunki finansowe tj. niższe oprocentowanie kredytu, skrócenie lub uproszczenie procedur, obniżanie opłat i prowizji.

Dane „negatywne”: informacja z bazy BIK o niespłaconych, wymagalnych zobowiązania konsumenta / przedsiębiorcy, w ramach sektora bankowego.

Dane „pozytywne”: informacja z bazy BIK o terminowym wywiązywaniu się konsumenta / przedsiębiorcy z zobowiązań pieniężnych, w ramach sektora bankowego.

 

 

Historia to najlepsza rekomendacja

Najkorzystniejsze dla wizerunku finansowego klientów jest terminowe regulowanie wszystkich kredytów, co jest równoznaczne z pozytywną historią kredytową w BIK. Pozytywna historia kredytowa staje się tym samym poważnym atutem przy ubieganiu się o kolejne kredyty.

Sprawdź swoją historię kredytową

Wbrew powszechnej opinii, iż BIK działa tylko na rzecz banków, należy podkreślić, iż z danych posiadanych przez BIK mogą korzystać również klienci, których te dane dotyczą.

Jeżeli chcesz:

  • poznać swoją punktację scoringową BIK,

  • dowiedzieć się jaką masz historię kredytową,

  • sprawdzić czy wszystkie twoje spłacone zobowiązania zostały prawidłowo zamknięte w systemie,

  • czy w obsługiwanych zobowiązania nie występują zaległości o których nie zostałeś powiadomiony

wejdź na stronę bik.pl i pobierz raport.

bottom of page