top of page

Co składa się na oprocentowanie kredytu?

1. Kredyt oprocentowany jest wg stopy procentowej dla depozytów, zwanej dalej stopą bazową, ustalonej w oparciu o:

1) stawkę LIBOR dla kredytów denominowanych/indeksowanych w USD lub CHF,

2) stawkę EURIBOR dla kredytów denominowanych/indeksowanych w EUR,

3) stawkę WIBOR dla kredytów złotowych i powiększoną o marżę Banku.

2. Wysokość marży bankowej określona jest w Umowie i ustalona w oparciu o Uchwałę Zarządu Banku w sprawie oprocentowania środków pieniężnych, kredytów i pożyczek w Banku.

3. Stopa procentowa ulega zmianie w okresach 3,6 lub 12-miesięcznych, liczonych od dnia podpisania Umowy,

4. W przypadku zmiany stopy procentowej Bank doręcza Kredytobiorcy i ewentualnym Poręczycielom listem zwykłym zawiadomienie o zmianie oprocentowania wraz z nowym harmonogramem spłat, informując jednocześnie o przysługującym mu prawie do wypowiedzenia Umowy w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Zawiadomienie Kredytobiorca może także odebrać osobiście w Banku.

5. Odsetki naliczane są od kwoty wykorzystanego kredytu wyrażonego w walucie określonej w Umowie.

6. W przypadku kredytu spłacanego w ratach malejących:

1) odsetki naliczane są za rzeczywisty okres wykorzystania kredytu, od daty spłaty poprzedniej raty do dnia poprzedzającego datę spłaty następnej raty,

2) przyjmuje się, że rok liczy 365 lub 366 dni.

7. W przypadku kredytu spłacanego w ratach równych:

1) za okres odsetkowy przyjmuje się miesiąc (30 dni),

2) odsetki naliczane są od daty spłaty poprzedniej raty do dnia poprzedzającego datę spłaty następnej raty,

3) przyjmuje się, że rok liczy 360 dni.

bottom of page