top of page

Rynek kredytowy - trend na I kwartał 2022 roku

Wyniki ankiety wskazują na łagodzenie bądź utrzymanie dotychczasowej polityki kredytowej, z wyjątkiem segmentu kredytów mieszkaniowych, oraz na spadek popytu na większość rodzajów kredytów w IV kwartale 2021 r. Wzrost stóp procentowych był najczęściej wskazywanym czynnikiem wpływającym na zmianę polityki kredytowej, a wzrost zapotrzebowania na finansowanie kapitału obrotowego i pogorszenie się sytuacji gospodarstw domowych, na zmiany popytu na kredyt.


Na I kwartał 2022r. banki zapowiadają łagodzenie polityki kredytowej wobec przedsiębiorstw i zaostrzenie wobec gospodarstw domowych oraz oczekują wzrostu popytu na większość rodzajów kredytów wymienionych w ankiecie(poza kredytami mieszkaniowymi). Zwraca uwagę istotne zróżnicowanie ocen banków odnośnie do przyszłej polityki kredytowej i kształtowania się popytu w segmencie kredytów konsumpcyjnych.


Kredyty dla przedsiębiorstw


Polityka kredytowa: brak zmian kryteriów udzielania kredytów dla dużych przedsiębiorstw i złagodzenie dla MSP, przy jednoczesnym nieznacznym złagodzeniu części warunków kredytowania.


Popyt na kredyt: wzrost popytu na kredyty dla dużych przedsiębiorstw i spadek dla MSP w wyniku wzrostu zapotrzebowania na finansowanie majątku obrotowego, ale również wzrostu wykorzystania alternatywnych źródeł finansowania.


Oczekiwania na I kwartał 2022r.: łagodzenie polityki kredytowej wobec dużych przedsiębiorstw i MSP. Wzrost popytu we wszystkich segmentach kredytów, z wyjątkiem długoterminowych kredytów dla dużych przedsiębiorstw.


Kredyty mieszkaniowe


Polityka kredytowa: zaostrzenie kryteriów polityki kredytowej uzasadniane podniesieniem stóp procentowych i pogorszeniem prognoz sytuacji gospodarczej; obniżenie wymaganego udziału własnego.


Popyt na kredyt: odwrócenie trendu i wyraźny spadek popytu w wyniku m.in. prognoz sytuacji na rynku mieszkaniowym, zmian w wydatkach konsumenckich i pogorszenia sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych oraz zmian warunków kredytowania.


Oczekiwania na I kwartał 2022r.: zaostrzanie polityki kredytowej i spadek popytu.


Kredyty konsumpcyjne


Polityka kredytowa: dalsze łagodzenie kryteriów polityki kredytowej motywowane m.in. spadkiem popytu na kredyty konsumpcyjne; podniesienie marży kredytowej i marży na kredyty obarczone zwiększonym ryzykiem, a jednocześnie zwiększenie maksymalnej kwoty kredytu.


Popyt na kredyt: spadek popytu wywołany pogorszeniem się sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych i zaostrzeniem warunków udzielania kredytów.


Oczekiwania na I kwartał 2022r.: podzielone opinie banków co do kierunków zmian polityki kredytowej i popytu.

0 komentarzy

Powiązane posty

Zobacz wszystkie

コメント


Zapisz się, aby otrzymywać aktualizacje

Dziękujemy za dokonanie subskrypcji!

bottom of page