top of page

Rynek kredytowy - trend na II kwartał 2022 roku

Agresja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i jej negatywne skutki gospodarcze i społeczne wpłynęły na istotne ograniczenie aktywności na rynku kredytowym w I kwartale 2022 r. Banki zaostrzyły kryteria udzielania wszystkich rodzajów kredytów i zanotowały spadek popytu w większości segmentów rynku kredytowego, z wyjątkiem kredytów krótkoterminowych dla dużych przedsiębiorstw i długoterminowych dla MSP. Wzrost stóp procentowych był drugą, najczęściej wskazywaną przyczyną zaostrzania polityki kredytowej, a wzrost zapotrzebowania na finansowanie kapitału obrotowego i pogorszenie się sytuacji gospodarstw domowych – na zmiany popytu.


W I kwartale 2022 r. ankietowane banki zaostrzyły kryteria udzielania wszystkich rodzajów kredytów dla przedsiębiorstw, jako powód podając m.in. pogorszenie się sytuacji gospodarczej kraju i wzrost ryzyka w niektórych branżach. Jednocześnie banki nie zmieniły istotnie warunków kredytowania. Niewielkie zmiany popytu, głównie ze strony dużych przedsiębiorstw wynikały ze wzrostu zapotrzebowania na krótkoterminowe finansowanie majątku obrotowego.


Na II kwartał 2022r. banki zapowiadają dalsze zaostrzanie polityki kredytowej wobec przedsiębiorstw i gospodarstw domowych oraz oczekują spadku popytu na większość rodzajów kredytów wymienionych w ankiecie (poza krótkoterminowymi kredytami dla dużych przedsiębiorstw). Zwraca uwagę istotne zróżnicowanie ocen banków odnośnie do przyszłej polityki kredytowej i kształtowania się popytu w segmencie kredytów konsumpcyjnych.


Kredyty dla przedsiębiorstw


Polityka kredytowa: zaostrzenie kryteriów udzielania wszystkich rodzajów kredytów dla przedsiębiorstw, przy braku istotnych zmian warunków kredytowania.

Popyt na kredyt: małe zmiany popytu –głównie na kredyty dla dużych przedsiębiorstw: wzrost na krótkoterminowe w wyniku większego zapotrzebowanie na finansowanie majątku obrotowego i spadek na długoterminowe m.in. z powodu wzrostu ryzyka związanego z wojną w Ukrainie.


Oczekiwania na II kwartał 2022r.: dalsze zaostrzanie polityki kredytowej wobec przedsiębiorstw w skali podobnej jak w I kwartale; istotny spadek popytu na kredyty (szczególnie długoterminowe), z wyjątkiem popytu na kredyty krótkoterminowe dla dużych przedsiębiorstw.


Kredyty mieszkaniowe


Polityka kredytowa: zaostrzenie kryteriów uzasadniane pogorszeniem prognoz sytuacji gospodarczej i podniesieniem stóp procentowych; złagodzenie niektórych warunków, m.in. zmniejszenie marży kredytowej.


Popyt na kredyt: ponowny spadek popytu w wyniku m.in.zmian w wydatkach konsumpcyjnych, pogorszenia się sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych i prognoz sytuacji na rynku mieszkaniowym.


Oczekiwania na II kwartał 2022r.: ponad dwukrotne zwiększenie skali zaostrzenia polityki kredytowej i kontynuacja spadku popytu.


Kredyty konsumpcyjne


Polityka kredytowa: różnokierunkowe zmiany kryteriów polityki kredytowej motywowane m.in. wzrostem stóp procentowych, a z drugiej strony spadkiem popytu na kredyty konsumpcyjne; brak istotnych zmian warunków kredytowania.


Popyt na kredyt: różnokierunkowe zmiany popytu wywołane m.in. pogorszeniem się sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych i złagodzeniem polityki kredytowej w części banków.


Oczekiwania na II kwartał 2022r.: podzielone opinie banków co do kierunków zmian polityki kredytowej i popytu, wynik netto zbliżony do zera.

0 komentarzy

Powiązane posty

Zobacz wszystkie

Zapisz się, aby otrzymywać aktualizacje

Dziękujemy za dokonanie subskrypcji!

bottom of page