top of page

Czerwiec 2022 - oferta kredytu hipotecznego Millennium

Zaktualizowano: 8 wrz 2022Poniżej oferta Millennium która obowiązywała w Czerwcu 2022 roku. Jeżeli interesują Cię najnowsze warunki cenowe znajdziesz je klikając link poniżej.0% prowizji za udzielenie kredytu oraz za wcześniejszą spłatę kredytu/pożyczkiOferta obniżki marży/oprocentowania okresowo stałego dla aktywnych Klientów

Banku w stosunku do wartości wskazanych w tabelach poniżej:


Wariant I: obniżka o 0,3% - dla posiadaczy konta osobistego i karty debetowej 1

Wariant II: obniżka o 0,5% - dla posiadaczy konta osobistego i karty debetowej, których wynagrodzenie lub dochód netto będą wpływały na to konto 2Tabela oprocentowania

Kwota kredytu/pożyczki w PLN w stosunku do wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie (LTV)

​Oprocentowanie zmienne Wskaźnik referencyjny (WR) + marża Banku, przy czym w przypadku gdy wskaźnik referencyjny WIBOR 6M przyjmie wartość zero lub wartość ujemną, oprocentowanie kredytu w tym okresie

będzie równe wysokości marży Banku

Oprocentowanie okresowo stałe

Oprocentowanie Kredytu Hipotecznego

(kredyt, którego ponad 70% przeznaczone jest na cele mieszkaniowe)

LTV do 60%

9,14% ( WR+ 2,35% )

8,59%

LTV od 60,01% do 80%

9,19% ( WR+ 2,40% )

8,59%

LTV od 80,01% do 90%

9,79% ( WR+ 3,00% )

8,99%

Aktualny wskaźnik referencyjny

WIBOR 6M z dnia 31-05-2022

6,79%

Oprocentowanie okresowo stałe – oprocentowanie stałe przez 60 miesięcy od uruchomienia kredytu. W dalszym okresie kredytowania oprocentowanie

kredytu będzie zmienne, chyba że Strony w aneksie do umowy kredytu uzgodnią nową stałą stopę procentową na kolejny 60-miesięczny okres

kredytowania.

Do umowy o kredyt hipoteczny przyjmuje się oprocentowanie okresowo stałe wskazane w formularzu Informacyjnym , (jeżeli Klient w okresie ważności formularza informacyjnego złoży wniosek o zawarcie ww. umowy o kredyt hipoteczny). Oprocentowanie wskazane w formularzu informacyjnym może odbiegać od oprocentowania wskazanego w Cenniku. W przypadku wniosku o zmianę oprocentowania zmiennego na okresowo stałe obowiązuje oprocentowanie z cennika, z dnia złożenia tego wniosku.


Oprocentowanie zmienne stanowi sumę wskaźnika referencyjnego WIBOR 6M i marży Banku, przy czym w przypadku gdy wskaźnik referencyjny WIBOR

6M przyjmie wartość zero lub wartość ujemną, oprocentowanie kredytu w tym okresie będzie równe wysokości marży Banku.


Wskaźnik referencyjny WIBOR 6M (WR) zmienia się w cyklach 6-miesięcznych, w tym samym dniu miesiąca, w którym zostanie zawarta umowa kredytu lub jeśli w danym miesiącu kalendarzowym dzień ten nie występuje - w ostatnim dniu tego miesiąca i przyjmuje wartość z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje zmiana. Administratorem wskaźnika referencyjnego WIBOR 6M, tj. podmiotem, który sprawuje kontrolę nad jego opracowywaniem jest GPW Benchmark S.A. Informację na temat wskaźnika referencyjnego WIBOR 6M można uzyskać na stronie internetowej GPW Benchmark.

Do umowy o kredyt hipoteczny przyjmuje się marżę wskazaną w formularzu informacyjnym, (jeżeli Klient w okresie ważności formularza informacyjnego złoży wniosek o zawarcie ww. umowy o kredyt hipoteczny). Marża wskazana w formularzu informacyjnym może odbiegać od marży wskazanej w Cenniku.


Jak interpretować warunki oferty Millennium Banku?


Decydując się na wariant II będziemy zobowiązani oprócz posiadania konta ROR przelewać wynagrodzenie od pracodawcy w minimalnej wysokości określonej w decyzji kredytowej. Będzie to 80% przyjętego dochodu do zdolności kredytowej. Jeżeli prowadzimy własną działalność gospodarczą wystarczy jak będziemy przelewać co miesiąc z konta firmowego na konto w Millennium.Poniższa tabela przedstawia oprocentowanie już z uwzględnioną w/w obniżką