top of page

Stałe oprocentowanie przez 5 lat. Czy rzeczywiście chroni przed ryzykiem stopy procentowej?

Zaktualizowano: 4 gru 2021


Z punktu widzenia banku kredyt o zmiennym oprocentowaniu niesie za sobą znacznie mniejsze ryzyko wynikające ze zmiany stóp procentowych, gdyż oprocentowanie jest ustalone tylko do najbliższego terminu przeszacowania (zmiany oprocentowania), po którym następuje jego dopasowanie do aktualnych warunków rynkowych, a bank pozyskuje finansowanie na warunkach rynkowych. Jednak z punktu widzenia klienta to właśnie zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu raty kredytu, gdyż dochód klienta nie zmienia się wraz ze zmianami rynkowych stóp procentowych. Dlatego opcją niosącą za sobą dla klienta mniejsze ryzyko są kredyty o stałym oprocentowaniu, które najczęściej oferowane są na maksymalny okres 5 lat.


Należy podkreślić, że wobec stosowania niskich stóp procentowych oraz

potencjalnego ich wzrostu w przyszłości, na rynku przeważają jednak kredyty

o zmiennym oprocentowaniu. Dotyczy to zwłaszcza kredytów długoterminowych

powyżej 5 lat.


Kredyty o zmiennym oprocentowaniu można podzielić na dwa typy:


  • kredyty zmiennoprocentowe; dla których oprocentowanie jest zdefiniowane jako suma stawki bazowej, np. WIBOR 3M, oraz stałej marży. Z góry zostają zdefiniowane terminy przeszacowania, czyli zmian oprocentowania, kiedy zostaje przeliczona rata kredytu. Zmiany oprocentowania wynikają ze zmian stawki bazowej w terminie przeszacowania. Tego typu oprocentowanie jest najczęściej stosowane w przypadku kredytów hipotecznych;


  • kredyty o oprocentowaniu administrowanym; czyli oprocentowaniu określanym decyzją Zarządu lub właściwego Komitetu. W tej sytuacji najczęściej w umowie kredytu pojawia się zapis, że oprocentowanie może ulec zmianie w przypadku zaistnienia ogólnie zdefiniowanych sytuacji, np. wzrostu inflacji. Nie jest z góry określone jak dokładnie zmiany zdefiniowanych czynników wpływają na zmianę oprocentowania. Tego typu oprocentowanie jest często stosowane dla kredytów bez określonego terminu zapadalności, czyli np. kart kredytowych czy limitów w rachunku bieżącym.

Dlatego, zawierając umowę o kredyt, należy bardzo dokładnie przeczytać

jej warunki i przeliczyć ratę kredytu dla różnych wartości oprocentowania,

żeby oszacować czy ewentualna zmiana stóp procentowych nie ograniczy

zdolności spłaty kredytu. Należy przy tym pamiętać, że w przypadku kredytów

o oprocentowaniu równym lub zbliżonym do maksymalnego (odsetki maksymalne), wzrost stopy referencyjnej NBP może spowodować wzrost oprocentowania kredytu o dwukrotność zmiany stopy referencyjnej.
W znowelizowanej w grudniu 2019 r. Rekomendacji S2 KNF wskazuje, że banki

powinny posiadać wśród kredytów zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach mieszkalnych dla klientów detalicznych, również kredyty zabezpieczone hipotecznie oprocentowane stałą stopą procentową lub okresowo stałą stopą procentową (oznacza to, że możliwe jest oferowanie obydwu tych rodzajów kredytów) oraz umożliwiać klientom zmianę formuły oprocentowania kredytu zabezpieczonego hipotecznie ze zmiennej stopy procentowej na stałą stopę procentową lub okresowo stałą stopę procentową. Ponadto KNF będzie wymagać, aby banki informowały klientów w sposób jasny i przejrzysty o ofercie takich kredytów i przedstawiały specyfikę tych kredytów oraz ich wady i zalety.


Oprocentowanie okresowo stałe na 5 lat oznacza, że niezależnie od zmiany wysokości stóp procentowych i wskaźnika referencyjnego masz pewność niezmienności oprocentowania i raty Twojego kredytu w tym czasie.

Okres, w którym będzie obowiązywała stała stopa, to 5 lat od dnia, w którym uruchomisz kredyt lub od dnia wejścia w życie aneksu, który wprowadza okres stałego oprocentowania. Jeśli do końca spłaty Twojego kredytu zostało mniej niż 5 lat, możemy ustalić oprocentowanie stałe na cały ten okres.


Co się stanie po wygaśnięciu okresu stałego oprocentowania?


Nie później niż na dwa miesiące przed zakończeniem okresu oprocentowania stałego otrzymamy z banku informacje o oprocentowaniu kredytu według wszystkich oferowanych przez nas formuł oprocentowania, w tym także że możesz skorzystać z oprocentowania stałego na kolejny okres.Jaki rodzaj oprocentowania

wybierzesz?

Jakie działania będą się z tym

wiązały?

Jakie będzie oprocentowanie

kredytu?

Kontynuacja oprocentowania

stałego na kolejny 5-letni okres

Konieczne będzie zawarcie aneksu

do umowy

Zgodne z warunkami, które przedstawimy Ci przed zakończeniem okresu stałego

oprocentowania.

Przejście na oprocentowanie

zmienne

– zgodnie z postanowieniami

umowy lub aneksu, które

wprowadza stałe oprocentowanie

Brak koniecznych działań

Oprocentowanie obliczymy jako

sumę aktualnego wskaźnika

referencyjnego i marży z Twojej umowy kredytowej. Będziesz

narażony na ryzyko zmian stopy procentowej.Plusy stałe oprocentowania

Minusy stałe oprocentowania
Kredyty stałoprocentowe eliminują ryzyko wynikające ze wzrostu stóp procentowych, z kolei kredyty okresowo stałoprocentowe eliminują je tylko na określony czas, potem kredyt jest zamieniany na zmiennoprocentowy lub ewentualnie istnieje możliwość przedłużenia okresu stałego oprocentowania. Wybierając taką ofertę należy jednak bardzo dokładnie zapoznać się z proponowanymi warunkami, tj. oferowanym stałym oprocentowaniem (w porównaniu ze stawkami rynkowymi dla analogicznych kredytów zmiennoprocentowych), sposobem przeliczenia oprocentowania przy przekształceniu w kredyt zmiennoprocentowy po zakończeniu okresu stałego

oprocentowania oraz dodatkowymi kosztami, np. w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu. Dopiero na podstawie tych wszystkich informacji można ocenić, która oferta jest dla klienta korzystniejsza.
0 komentarzy

Powiązane posty

Zobacz wszystkie

Comments


Zapisz się, aby otrzymywać aktualizacje

Dziękujemy za dokonanie subskrypcji!

bottom of page